Monthly Archives: August 2013

Soundarya Lahari – Shloka #25: Powerful Effect of Worshiping Shridevi’s Lotus Feet!

Trayanam devanam tri-guna-janitanam tava Shive Bhavet puja puja tava charanayor ya virachita | Tatha hi tvat-pado’dvahana-mani-pitasya nikate Sthita hyete shashvan mukulita-karottamsa-makutah || – Soundarya Lahari 25 Benefits: To getting higher posts and power. Meaning: O Shridevi Parvati! Three Devas(Brahma-Vishnu-Shiva) who … Continue reading

Posted in Soundarya Lahari | Tagged , , , , , , , , , , , | Comments Off on Soundarya Lahari – Shloka #25: Powerful Effect of Worshiping Shridevi’s Lotus Feet!

Soundarya Lahari – Shloka #22: Shridevi is Easily Pleased by Devoted Prayer and Complete Surrender!

┬áBhavani Tvam daase mayi vitara drishtim sakarunam Iti sthotum vanchan kathayati Bhavani Tvam iti yah | Tadaiva Tvam tasmai dishasi nija-sayujya-padaveem Mukunda-Brahmendra-sphuta-makuta-nirajita-padam || – Soundarya Lahari 22 Benefits: Getting of all powers. Meaning: Shridevi! If one desires to pray you: … Continue reading

Posted in Soundarya Lahari | Tagged , , , , , , , , , | Comments Off on Soundarya Lahari – Shloka #22: Shridevi is Easily Pleased by Devoted Prayer and Complete Surrender!

Soundarya Lahari – Shloka #20: Power of Praying Shridevi who is Cool and Beautiful!

Kirantim angebhyah kirana-nikurumbaamrita-rasam Hridi tvam adhatte hima-kara-shila murthimiva yah | Sa sarpanam darpam shamayati shakuntadhipa iva Jvara-plushtan drishtya sukhayati sudhadhara-siraya || – Soundarya Lahari 20 Benefits: Curing of all poisons and fevers. Meaning: Shridevi ! Your limbs are emanating cool … Continue reading

Posted in Soundarya Lahari | Tagged , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Soundarya Lahari – Shloka #20: Power of Praying Shridevi who is Cool and Beautiful!

Soundarya Lahari – Shloka #6: Cupid(Kama Deva) is Powerful and Wins the Entire World by the Grace of Shridevi !

Shridevi’s Grace grants extreme power to otherwise weak Kama Deva! Dhanuh paushpam maurvi madhu-kara-mayi pancha vishikha Vasantah samanto Malaya-maruda yodhana-rathah | Tathapyekah sarvam Himagiri-suthe kam api kripaam Apangat te labdhva jagadidam Anango vijayate || – Soundarya Lahari 6 Benefits: Getting … Continue reading

Posted in Soundarya Lahari | Tagged , , , , , , | 2 Comments

Soundarya Lahari – Shloka #15: Devoted Prayer to Shridevi Graces the Brilliant Poetic Power!

Sharaj-jyotsna-shuddham shashi-yuta-jata-juta-makutam Vara-traasa-traana-sphatika-ghutika-pustaka karaam | Sakrn na thva nathva katham iva sathaam sannidadhate Madhu-kshira-drakhsa-madhurima-dhurinah phanitayah || – Soundarya Lahari 15 Benefits: Ability to Write Poems and to Become a Scholar. Meaning: O Shridevi ! You have a cool and pleasing … Continue reading

Posted in Soundarya Lahari | Tagged , , , , , , , , , , , | Comments Off on Soundarya Lahari – Shloka #15: Devoted Prayer to Shridevi Graces the Brilliant Poetic Power!