Daily Archives: November 8, 2013

Soundarya Lahari – Shloka #87: (No) Comparison between Lotus and Lotus Feet of Shridevi !

Himani-hanthavyam hima-giri-nivasaika-chaturau Nishayam nidranam nishi cha parabhaghe cha vishadau | Varam lakshmi-pathram shriyam ati srijanthau samayinam Sarojam thvad-padau janani jayatas chitram iha kim? || – Soundarya Lahari 87 Benefits: Attracting of serpents. Meaning: Lotus blights in snowfall; your Lotus feet … Continue reading

Posted in Soundarya Lahari | Tagged , , , , , , , , , , ,