Daily Archives: November 15, 2013

Soundarya Lahari – Shloka #90: May I become a honey bee for the lotus feet of Shridevi !

Dhadhane dinebhyah shriyam anisham ashaanusadhrusim Amandham soundarya-prakara-makarandham vikirathi | Tav’asmin mandara-sthabhaka-subhage yatu charane Nimajjan majjivah karana-charanah sat-charanathaam || – Soundarya lahari 90 Benefits: Cutting of bad spells cast. Meaning: Shridevi ! Thy lotus feet are ever-giving wealth to the helpless, … Continue reading

Posted in Soundarya Lahari | Tagged , , , , , , , , , , ,