Category Archives: Soundarya Lahari

Soundarya Lahari – Shloka #100: Shridevi ! Your own words are dedicated to your Lotus Feet!

Pradipa-jwalabhir dhivasa-kara-neerajana-vidhih Sudha-suthes chandropala-jala-lavair arghya-rachana | Svakiyair ambhobhih salila-nidhi-sauhitya karanam Tvadiyabhir vagbhis thava janani vacham stutir iyam || – Soundarya Lahari 100 Benefits: Attainment of all Occult Powers. Meaning: O Mother Shridevi ! Composing this hymn of yours, in the … Continue reading

Posted in Soundarya Lahari | Tagged , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Soundarya Lahari – Shloka #100: Shridevi ! Your own words are dedicated to your Lotus Feet!

Soundarya Lahari – Shloka #99: Shridevi bestows anything and everything to her devotee!

Saraswathya Lakshmya Vidhi Hari sapathno viharathe Ratheh paathivrithyam shithilayathi ramyena vapusha | Chiram jivanneva kshapathi pashu pasha vyathikara Paranandabhikhyam rasayathi rasam twadbhajanavaan || – Soundarya Lahari 99 Benefits: Attainment of Ultimate Bliss. Meaning: Shridevi ! Your devotee would be enriched … Continue reading

Posted in Soundarya Lahari | Tagged , , , , , , , , , , , | Comments Off on Soundarya Lahari – Shloka #99: Shridevi bestows anything and everything to her devotee!

Soundarya Lahari – Shloka #98: Shridevi is nothing but Universal Self, the Ultimate Reality!

Giram aahur Devim Druhina-grihinim aagamavidho Hareh pathnim Padmam Hara-sahachareem Adhri-thanayaam | Thuriyaa kaapi thwam dhuradhigama-nisseema-mahimaa Maha-maya vishwam bhramayasi parabhrahma-mahishi || – Soundarya Lahari 98 Benefits: Redemption of the Soul(i.e. the Individual Self). Meaning:  O Queen of Parabrahman! The scholars of … Continue reading

Posted in Soundarya Lahari, Ultimate Reality | Tagged , , , , , , , , , , | Comments Off on Soundarya Lahari – Shloka #98: Shridevi is nothing but Universal Self, the Ultimate Reality!

Soundarya Lahari – Shloka #90: May I become a honey bee for the lotus feet of Shridevi !

Dhadhane dinebhyah shriyam anisham ashaanusadhrusim Amandham soundarya-prakara-makarandham vikirathi | Tav’asmin mandara-sthabhaka-subhage yatu charane Nimajjan majjivah karana-charanah sat-charanathaam || – Soundarya lahari 90 Benefits: Cutting of bad spells cast. Meaning: Shridevi ! Thy lotus feet are ever-giving wealth to the helpless, … Continue reading

Posted in Soundarya Lahari | Tagged , , , , , , , , , , , | Comments Off on Soundarya Lahari – Shloka #90: May I become a honey bee for the lotus feet of Shridevi !

Soundarya Lahari – Shloka #87: (No) Comparison between Lotus and Lotus Feet of Shridevi !

Himani-hanthavyam hima-giri-nivasaika-chaturau Nishayam nidranam nishi cha parabhaghe cha vishadau | Varam lakshmi-pathram shriyam ati srijanthau samayinam Sarojam thvad-padau janani jayatas chitram iha kim? || – Soundarya Lahari 87 Benefits: Attracting of serpents. Meaning: Lotus blights in snowfall; your Lotus feet … Continue reading

Posted in Soundarya Lahari | Tagged , , , , , , , , , , , | Comments Off on Soundarya Lahari – Shloka #87: (No) Comparison between Lotus and Lotus Feet of Shridevi !

Soundarya Lahari – Shloka #84: Three Great Powers of Lotus Feet of Shridevi !

Shruthinam murdhano dadhati thava yau shekharathaya Mama’py etau Matah sirasi dayaya dehi charanau | Yayoh paadhyam paathah Pasupathi-jata-juta-thatini Yayor laksha-lakshmir aruna-Hari-chudamani-ruchih || – Soundarya Lahari 84 Benefits: Getting liberation and entering into another person’s body. Meaning: O my Mother Shridevi … Continue reading

Posted in Soundarya Lahari | Tagged , , , , , , , , , , , | Comments Off on Soundarya Lahari – Shloka #84: Three Great Powers of Lotus Feet of Shridevi !