Category Archives: Uncategorized

Welcome to Rudraksha Yoga!

Invocation Vakratunda mahakaya Suryakoti samaprabha | Nirvighnam kurume Deva sarva karyeshu sarvada || Guruh brahma Gururvishnu Gururdevo maheshwarah | Gurussakshat parbrahma tasmai Shree Gurave namah || Vagarthaviva sampruktau vagarthah pratipattaye | Jagatah pitarau vande Parvati–Parameshwarau || Sarve bhavantu sukhinah sarve … Continue reading

Posted in About this Blog, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Welcome to Rudraksha Yoga!