Tag Archives: soundarya lahari sloka 1

Soundarya Lahari – Shloka #1: Essential Oneness of Shiva and Shakti!

Shivah Shaktya yukto yadi bhavati Shaktah prabhavitum Na chedevam devo na khalu kushalah spanditumapi | Atah tvam aradhyam Hari-Hara-Virinchadibhir api Pranantum stotum vaa katham akrita-punyah prabhavati || – Soundarya Lahari 1 Benefits: Successful accomplishment of all objectives; All prosperity; Overcoming … Continue reading

Posted in Oneness of Shiva and Shakti, Soundarya Lahari | Tagged , , , , , , , , | 4 Comments