Monthly Archives: September 2013

Soundarya Lahari – Shloka #29: The Greatness of Shridevi !

Kiritam vairincham parihara purah kaitabha bhidah Katore kotire skalasi jahi jambhari-makutam | Pranamreshweteshu prasabha mupayatasya bhavanam Bhavasy’abhyutthane tava parijanoktir vijayate || – Soundarya Lahari 29 Benefits: Avoiding abortions and taming bad people. Meaning: Victory to the words (of caution) of … Continue reading

Posted in Soundarya Lahari | Tagged , , , , , , , , , , , | Comments Off on Soundarya Lahari – Shloka #29: The Greatness of Shridevi !

Soundarya Lahari – Shloka #28: Power of Shridevi’s devotion to Lord Shiva!

Sudham apyasvadya pratibhaya-jaraa-mrityu-harinim Vipadyante vishve Vidhi-Shatamakhadyaa divishadah | Karalam yat ksvelam kabalitavatah kaala-kalanaa Na Sambhos tan-mulam tava Janani tatanka-mahima || – Soundarya Lahari 28 Benefits: To get rid of fear of poison and untimely death. Meaning: O Mother! (Shridevi)! Even … Continue reading

Posted in Soundarya Lahari | Tagged , , , , , , , , , , , | Comments Off on Soundarya Lahari – Shloka #28: Power of Shridevi’s devotion to Lord Shiva!

Soundarya Lahari – Shloka #27: Shridevi! May all our actions be your worship!

Japo jalpah shilpam sakalam api mudra-virachana Gatih pradakshinya-kramanam ashanadya-ahuti-vidhih | Pranamah samveshah sukham akhilam atmarpana-drisha Saparya-paryayastava bhavatu yan me vilasitam || – Soundarya Lahari 26 Benefits: Realization of the Self, the Ultimate Truth. Meaning: Shridevi! May my: – prattle be … Continue reading

Posted in Soundarya Lahari | Tagged , , , , , , , , , | 2 Comments

Rudraksha Yoga Site Update: Happy Shri Gowri and Shri Ganesha Festivals !!

Folks, Hari Om! Namaste!! Om Shri Ganeshaya Namah | Rudraksha Yoga wishes our esteemed readers and well-wishers a very happy Shri Gowri and Lord Ganesha Festivals celebrated in India on 8th and 9th September 2013. On this auspicious occasion, we … Continue reading

Posted in About this Blog | Tagged , , , , , , , , | Comments Off on Rudraksha Yoga Site Update: Happy Shri Gowri and Shri Ganesha Festivals !!

Soundarya Lahari – Shloka #26: Eternity of Lord Shiva and Shridevi !

Virincih panchatvam vrajati harir aapnoti virathim Vinasham keenasho bhajati dhanado yati nidhanam | Vitandri mahendri vithathir api sammeelitha-drsa Maha-samhare’ smin viharati sati tvat-patirasau || – Soundarya Lahari 26 Benefits: Destruction of enemies. Meaning: O Shridevi, the Queen of chastity! Lord … Continue reading

Posted in Soundarya Lahari | Tagged , , , , , , , , , , , , | 2 Comments